Steel Dictionary

            A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-Y-Z

                                         LSC-Opisto Main Page
                                           Steel Internet Links

        TIP: In Internet Explorer use 'Find (on this page)' under Edit menu 
                 In Netscape use 'Find in page' under Edit menu

  No doubt there are mistakes or alternative steel phrases email me with your suggestions/corrections.

ENGLISH FINNISH
A  
acceptance hyväksyminen
accountable product group tulosvastuullinen tuoteryhmä
accounting period tilikausi
accounting period taxes tilikauden verot
accounting practice kirjanpitotapa
accounting system laskentajärjestelmä
accounts tilinpäätös
accounts payable ostovelat
accounts receivable myyntisaamiset
accrual basis suoriteperuste
accruals siirtosaamiset,siirtovelat
acquisition cost hankintameno
actual sales toteutunut myynti
adequacy of cash flow kassavirran riittävyys
adjust sopeuttaa
adjustable säädettävä
administration hallinto
advance payments ennakkomaksut,ennakot
advanced payments received saadut ennakot
AGC (automatic gauge control) automaattinen paksuuden säätö
ageing vanheneminen
ageing treatment vanhennus
agenda esityslista
alloys seosaineet
aluminium alumiini
aluminium section alumiiniprofiili
analysis sample analyysinäyte
analysis, product- kappaleanalyysi
angle kulmatanko
angle of contact kosketuskulma
annealing hehkutus
annealing- recrystallization rekristallisaatiohehkutus
annual average vuosikeskiarvo
annual general meeting, yhtiökokous
annual maintenance shutdown vuosihuoltoseisokki
annual maintenance work vuosihuolto
annual report toimintakertomus
annuity,annual fee vuosimaksu
anodizing anodisointi
application käyttökohde,-tarrkoitus,-sovellutus
apply for a patent hakea patenttia
approach table tulorullarata
appropriations varausten muutokset
arc welding kaarihitsaus
arc, the depth of- kaaren syvyys
articles of association yhtiöjärjestys
assembly language ohjelmointikieli
assets vastaavaa
associated company osakkuusyhtiö
auditor tilintarkastaja
auditor´s report tilintarkastuskertomus
austenitic steel austeniittinen teräs
austenitizing austenitointi
austenitizing temperature austenitointilämpötila
authorization valtakirja
authorization for share issue osakeantivaltuutus
authorize valtuuttaa
average earning keskiansio
B back  
back tension syöttökireys,jarrutusjännitys
back-up roll tukivalssi
backward slip jäättämä
balance sheet tase
balance sheet total taseen loppusumma
Baltic area Itämeren alue
bar tanko
bar-hollow ainesputki
base emäs
base plate pohjalevy
basic business perusliiketoiminta
basic oxygen furnace happipuhallusmenetelmä
basic product perustuote
basic size perusmitta
basic slag emäksinen kuona
batch erä
bathroom pods kylpyhounekasetit
beam palkki
beams for construction industry rakennuspalkit
bell furnace kellouuni
bend test taivutuskoe
bendability särmättävyys
billet aihio, billetti, teelmä
billet casting machine teelmävalukone
billet machine teelmäkone
bills and other receivables laina-ja muut saamiset
bills receivable lainasaamiset
bite tartunta
blast furnace masuuni
blast furnace expert system masuunin asiantuntijajärjestelmä
bloom aihio, teelmä
board of directors hallitus (ennen johtokunta)
body sheet korilevy
bond issue obligaatiolaina
book keeping kirjanpito
book-entry securities system arvo-osuusjärjestelmä
bottom roll alavalssi
brass messinki
brass-red punametalli
braze welding hitsausjuotto, railojuotto
brazing kovajuotto
brickwork tiilivuoraus
bright annealing kiiltohehkutus
Brinell hardness test Brinellin kovuuskoe
brittle fracture haurasmurtuma
brittleness hauraus
bronze pronssi
budgeting budjetointi
building material rakennusmateriaali
building products rakennustuotteet
Building Products Division rakennustuoteryhmä
buildings and structures rakennukset ja rakennelmat
bundle nippu
bundling machine niputuskone
burner poltin
burr jäyste
business activity liiketoiminta
business activity structure liiketoimintarakenne
business area liiketoiminta-alue
business division board liketoimintayksikköhallitus
business environment (liike)toimintaympäristö
business idea toiminta-ajatus
buying rate ostokurssi
by-product sivutuote
C  back  
cake (Cu) laattateelmä (laatta Cu)
camber käyryys (sivu-)
capacity utilization rate kapasiteetin käyttöaste
capital expenditure pääomakustannukset
car carrier autojenkuljetusvaunu
car industry autoteollisuus
carbide, sintered kovametalli
carbon dioxide hiilidioksidi
carbon equivalent hiiliekvivalentti
carbon steel hiiliteräs
carburuzing hiiletys
case hardening hiiletyskarkaisu
case hardening steel hiiletysteräs
cash discount käteisalennus
cash flow kassavirta
cash in hand and at banks rahat ja pankkisaamiset
cash payment käteismaksu
cast analysis sulatusanalyysi
cast and wrought product valmiste
cast iron valurauta
cast iron - grey harmaarauta, suomugrafiittirauta
cast iron - malleable adusoiturauta, temperrauta
cast iron - white valkoinen valurauta
cast steel valuteräs
caster bed levynkääntöpöytä
casting valu, valukappale, valutuote
category luokka
central administration keskushallinto
Central Europe Keski-Eurooppa
centrifugal casting keskipakovalu, keskipakovalukappale
chain conveyor ketjukuljetin
Chamber of Commerce kauppakamari
channel myyntikanava
charge panos, sulatuserä
Charpy test Charpyn iskukoe
chemical composition kemiallinen koostumus
chill casting kokillivalu, -valukappale
circle pyörylä
circularity ympyrämäisyys
cladding (or facade) material julkisivumateriaali
claim reklamaatio
cleavage fracture lohkomurtuminen
client relationship asiakassuhde
closed-circuit water system suljettu vesijärjestelmä
coal kivihiili
coated products pinnoitet tuotteet
coated sheet pinnoitettu ohutlevy
coating pinnoite
coating ability pinnoitettavuus
coating capacity pinnoituskapasiteetti
coil kela,kelata
coil rulla, vyyhti, kieppi
coil break kelataite
coil car kelansiirtovaunu
coil coating plant muovipinnoituslaitos
coil downender kelankäännin
coil opener kelanaukaisin
coil preparation station kelojen valmisteluasema
coil stripped kelan irrotin
coil weight kieppipaino
coiled wire kieppilanka
coke koksi
coke gas koksikaasu
coke maker koksinvalmistaja
coke screening station koksin seulonta-asema
coking plant koksaamo
cold brittleness kylmähauraus
cold drawn tubes kylmävedetyt putket
cold forming kylmämuovaus
cold leveller kylmäoikaisukone
cold roll formed steel sections kylmämuovatut teräsprofiilit
cold rolled kylmävalssattu
cold rolled and coated coils and sheets kylmävalssatut ja pinnoitetut ohutlevyt
cold rolled coils and sheets kylmävalssatut ohutlevyt
cold rolling kylmävalssaus
cold rolling mill kylmävalssaamo
cold rolling stand kylmävalssain
cold shortness kylmähauraus
cold strip mill kylmänauhavalssaamo
cold work (tool) steel kylmätyöstöteräs
cold working kylmämuokkaus
cold-drawn tubes kylmävedetyt putket
cold-formed section kylmämuovattu avoprofiili
cold-formed steel product kylmämuovattu terästuote
cold-rolled sheet kylmävalssattu levy
colour coated coils and sheets muovipinnoitetut ohutlevyt
colour coated sheet muovipinnoitettu levy
combustion air polttoilma
commercial production kaupallinen tuotanto
commercial vehicle hyötyajoneovo
Commonwealth of Independent States (CIS) IVY
communications network tietoliikenneverkko
communications technology viestintätekniikka
Companies Act osakeyhtiölaki
Companies' Income Tax Act elinkeinoverolaki
competition legislation kilpailulainsäädäntö
competitive advantage kilpailuetu
competitive factor kilpailutekijä
competitive product kilpailukykyinen tuote
competitiveness kilpailukyky
competitor analysis kilpailija-analyysi
completion stage viimeistelyvaihe
compliance with the order, statement of- laatuvakuutus
component manufacture komponenttivalmistus
composition koostumus
composition, chemical kemiallinen koostumus
compound metal kerrosmetalli
computer link tietoliikenneyhteys
concentrates rikasteet
condition tila
conductivity (electrical) konduktiivisuus, sähkönjohtavuus
confidentiality agreement vaitiolositoumus
consignment lähetys
consolidated balance sheet konsernitase
consolidated financial statements konsernitilipäätös
consolidated funds statement konsernin rahoituslaskelma
consolidated profit and loss account konsernituloslaskelma
consolidation principle konsolidointiperiaate
construction industry rakennusteollisuus
consultancy konsultointi
container wagon konttivaunu
contingent liabilities vastuut
continuous annealing furnace jatkuva hehkutusuuni
continuous casting jatkuvavalu
continuous casting jatkuvalu, jatkuvalulla tuotettu valukappale
control valvonta
control system säätöjärjestelmä
controlled rolling kontrolloitu (ohjattu) valssaus
converter konvertteri
converter linings konvertterin vuoraus
conveyor kuljetin
cooling jäähdytys
cooling bank jäähdytystaso
cooling bed jäähdytysarina
cooling equipment jäähdytyslaitteisto
cooling section with water curtains vesiverhojäähdytys
cooling system jäähdytysjärjestelmä
cooling tower jäähdytystorni
cooperation agreement yhteistyösopimus
copper kupari
copper alloy kupariseos
copper and copper alloys kuparimetalli
copyright tekijänoikeus
core crack keskustahalkeama
corner crack kulmahalkeama
corner radius särmänpyöristyssäde
corner(s, width across) särmäväli
corporate acquisition yritysosto
corporate image yrityskuva
corporate planning yrityssuunnittelu
corrosion korroosio
corrosion resistance korroosiokestävyys
cost competitiveness kustannuskilpailukyky
cost reduction/cutting kustannusten karsinta
cost-competitive kustannuskilpailukykyinen
cost-effectively kustannustehokkaasti
cost-efficiency kustannustehokkuus
costs by type kustannukset lajeittain
country of destination määrämaa
country of origin alkuperämaa
coupling kytkin
course grained karkearakenteinen
covered car wagon katettu autonkuljetusvaunu
credit information luottotieto
credit rating luottokelpoisuus
creep viruminen
creep strength virumislujuus
crop shears päätyleikkuri
cross rolling levitysvalssaus, poikittaisvalssaus
crown paksunema (levyssä)
currency valuutta
currency risk kurssiriski
curved plates taivutetut levyt
customer base asiakaskunta
customer orientation asiakaskeskeisyys
customer-oriented asiakaskeskeinen
customer-specific asiakassovellutus
customized product räätälöity tuote
cut lengths nauhalevyt
cut to length line katkaisulinja
cut-up line leikkauslinja
cutting line nauhalevyleikkauslinja
D  back  
data transfer tiedonsiirto
debit tulouttaa
debt velka,velkaantuminen
debt collection perintä
decarburization hiilenkato
decline in the value of the Finnish mark markan arvon heikkeneminen
decoiler purkain
deduction of costs kulujen vähennyserät
deed of purchase kauppakirja
deep drawing syväveto
defect virhe
deficit in the balance trade vaihtotaseen vaje
define määritellä
definition määritelmä
deformation muodonmuutos
deformation rate muodonmuutosnopeus
deformation resistance muodonmuutosvastus
deformation strength muodonmuutoslujuus
degree of cleanness puhtausaste
degree of upgrading jalostusaste
delay viivästyminen
delivery toimitus
delivery accuracy toimitusvarmuus
delivery capability toimitusvalmius
delivery condition toimitustila
delivery terms toimitusehdot
delivery time toimitusaika
demand kysyntä
demand for labour työvoiman kysyntä
density tiheys
deoxidation, method of- tiivistystapa
depreciation plan poistosuunnitelma
depression lama
depth of hardening, effective kerkenemissyvyys
depth of the arc kaaren syvyys
descaler (hydraulic) hilseenpesuri
descaling hilseenpoisto
designation of origin alkuperämerkintä
desulphurization rikinpoisto
desulphurization plant rikinpoistolaitos
deterioration of the market heikentynyt markkinatilanne
determination määritys
determine määrittää
devaluation devalvointi
deviation poikkeama
deviation (of size) eromitta
deviation - upper yläeromitta
deviation - lower alaeromitta
dezincification sinkinkato
die casting, pressure- painevalu, painevalukappale
diesel locomotive diesel-veturi
dimension range mitta-alue
dimensional accuracy mittatarkkuus
direct välitön
direct costs välittömät kustannukset
direct taxes välittömät verot
direct working hours välittömät työtunnit
disc pyörylä
discount alennus
dished ends päädyt
dished ends for pressure vessels paineastiapäädyt
dispersion hajonta
distributor jälleenmyyjä
district heating kaukolämpö
district heating pipe kaukolämpöputki
dividend osinko
dividend income osinkotuotot
dividend policy osinkopolitiikka
Doctor of Science, D.Sc.(luonnontieteell.) tekniikan tohtori
Doctor of Technology, D.TECH tekniikan tohtori
domestic kotimainen
domestic economy kotimaan talous
domestic market share kotimarkkinaosuus
double patenting kaksoispatentointi
down coiler kelain
down-time häiriöaika
drawing stock raakalanka, valssilanka
drawn vedetty (valmiste, tila)
drum kela
ductility muovattavuus, sitkeys
dummy slap korvausaihio
dumping allegation polkumyytisyyte
dust separator pölynpoistolaite
E  back  
earnings per share tulos/osake
economic down-swing taloudellinen taantuma
economic efficiency taloudellisuus
economic growth talouskasvu
economic operating life taloudellinen käyttöikä
economic outlook committee suhdannetoimikunta
economic over-heating talouden ylikuumeneminen
economic policy talouspolitiikka
economic swing suhdannevaihtelu
edgewise curvature käyryys
edging mill pystyvalssain
EDP tietotekniikka
effective depth of hardening karkenemissyvyys
elasticity, limit of- suhteellisuusraja
elasticity, modulus of- kimmokerroin
electric train sähkömoottori juna
elongation after fracture, percentage- murtovenymä
emission päästö
emphasis in production tuotannon painopiste
employee's invention työsuhdekeksintö
employment policy työllisyyspolitiikka
emulsion system emulsiojärjestelmä
end product lopputuote
end user loppukäyttäjä
endurance kestoluku
energy consumption energian kulutus
energy-saving energian säästö
engineering products konepajatuotteet
engineering workshop konepaja
enhancement of commercial operations liiketoiminnan kehittäminen
entry guide syöttöohjain
environmental emissions ympäristöpäästöt
environmental protection ympäristönsuojelu
environmental regulation ympäristönsuojelumääräys
environmentally friendly ympäristöystävällinen
equity oma pääoma
equity ratio omavaraisuusaste
Erichsen cupping number Erichsenin luku
erosion corrosion eroosiokorroosio
establishing a position etabloituminen
estimated arvioitu
exchange rate losses kurssitappiot
exclusive right yksinoikeus
expansion, extension laajennus
expansionary policy elvytyspolitiikka
expenses kulut
expertise asiantuntemus
export directed vientiin suuntautuva
export earnings vientitulot
export logistics vientilogistiikka
external liabilities vieras pääoma
external services (out-sourcing) vieraat palvelut
extruded puristettu
extrusion kuumapuristus, pursotus
F  back  
facade structures julkisivurakenteet
Far East (The) Kauko-Itä
fatigue väsyminen
fatigue life kestoluku
fatigue limit väsymisraja
fatigue strength väsymislujuus
fatigue strength cycles kestoraja
fence system aitajärjestelma
ferritic steel ferriittinen teräs
ferritic-austenitic steel ferriittis-austeniittinen teräs
field computer maastotietokone
financial accounting ulkoinen laskenta
financial administration of the industrial division ryhmän taloushallinto
financial assets rahoitusomaisuus
financial difficulties teloudelliset vaikeudet
financial institution rahoituslaitos
financing rahoitus
financing arrangement rahoitusjärjestely
financing expenses rahoituskulut
financing from operations tulorahoitus
financing income rahoitustuotot
financing items rahoituseät
fine grained hienorakeinen
fine-grained steel hienoraeteräs
fine-tune hienosäätää
finished products valmisteet
finishing temperature lopetuslämpötila
Finnish State Railways Valtion rautatiet
Finnish Tax Law Suomen verolainsäädäntö
fish tail lohenpyrstö (tekn.termi)
fixed assets käyttöomaisuus
fixed-term layoff määräaikainen lomautus
flaking lohkeilu
flame cutting polttoleikkaus
flame hardening liekkikarkaisu
flash purse
flash welding leimuhitsaus
flat bar lattatanko
flatness tasomaisuus
flats, width across- avainväli
fleet of pusher barges puskuproomulaivasto
floating currency kelluva valuutta
foil kalvo(tekn.termi), folio
forging tae
forging stock taonta-aihio
form muotovalmiste
formability huolinta, muovattavuus
forming muovaus
forming property muovattava teräs
forwarding muovausominaisuus
forwarding agent huolitsija
fracture murtuma
fracture strength murtumislujuus
frame structure runkorakenne
free cutting steel automaattiteräs
freight charges rahtikustannukset
fuel oil polttoöljy
fundamental strategy perusstrategia
furnace uuni
fusion sulahitsaus
G  back  
galvanic corrosion galvaaninen korroosio
galvanized thin steel sheet sinkitty teräsohutlevy
galvanizing line sinkityslinja
galvanizing plant kuumasinkityslaitos
gap rako (valssin)
gap length kitassyvyys
gas pipe kaasuputki
gas welding kaasuhitsaus
gauge control paksuuden säätö
gauge length mittapituus
gauge number paksuusmitta
general structural steel yleinen rakenneteräs
global economy kansainvälinen talous
goods wagon tavaravaunu
goodwill konserniaktiiva
grade (teräs) laji
grain boundary raeraja
grain size raekoko
granting of a patent patentin myöntäminen
graphic services kuvapalvelu
grey cast iron harmaarauta, suomugrafiittirauta
group auxiliary staff konserniesikunta
group conference konsernikokous
group management konsernijohto
group operations konsernin liiketoiminta
group services konsernipalvelut
group's internal invoicing konsernin sisäinen laskutus
guarantee takaus
guideline value ohjearvo
H  back  
hardenability karkenevuus
hardening karkaisu, lujittaminen, lujittuminen
hardening, surface- pintakarkaisu
hardness kovuus
hardness value kovuusluku
hearth arina
heat sulatuserä
heat capacity lämpökapasiteetti
heat capacity - specific ominaislämpökapasiteetti
heat cracking kuumennushalkeilu
heat exchanger lämmönvaihdin
heat resisting tulenkestävä
heat resisting steel kuumaluja teräs
heat size panoskoko
heat treatment lämpökäsittely
heating zone kuumennusvyöhyke
heavy hollow sections raskaat putkipalkit
heavy oil raskas polttoöljy
heavy plate kvarttolevy
heavy plate mill karkealevyvalssaamo
Helsinki Stock Exchange Helsingin Arvopaperipörssi
hexagon bar kuusiotanko
high quality steel korkealaatuinen teräs
high speed steel pikateräs
high strength low alloy steel HSLA-teräs
high strength steel korkealujuuksinen teräs
high tensile erikoisluja
high-alloy steel runsaseosteinen teräs
high-tensile galvanized products erikoislujat sinkityt tuotteet
holding temperature pitolämpötila
holding time pitoaika
hollow bar ainesputki
hollow sections putkipalkit
homogenizing tasaushehkutus
hoop vanne
hot crack kuumarepeämä
hot dip galvanized coils and sheets kuumasinkityt ohutlevyt
hot dip galvanizing kuumasinkitys
hot dipping kuumaupotus
hot leveller kuumaoikaisukone
hot rolled plate kuumavalssattu, raakalevy
hot rolled steel products kuumavalssatut terästuotteet
hot rolling kuumavalssaus
hot rolling mill kuumavalssaamo
hot rolling stand kuumavalssain
hot shortness kuumahauraus
hot strip kuumanauha
hot strip mill kuumanauhavalssaamo
hot work (tool) steel kuumatyöstöteräs
hot worked kuumamuokattu
hot working kuumamuokkaus
hot-dip galvanizing kuumasinkitys
housing valssaimen runko
housing corporation asunto-osakeyhtiö
hydrochloric acid suolahappo
hydrogen embrittlement vetyhauraus
I  back  
impact extrusion pursotus
impact strength iskusitkeys
impact test iskukoe
impingement attack eroosiokorroosio
import logistics tuontilogistiikka
impurity epäpuhtaus
inclusion sulkeuma
indebtedness velkaisuus
indirect välillinen
indirectly välillisesti
induction hardening induktiokarkaisu
industrial applicability teollinen käytettävyys
industrial division teollisuusryhmä
industrial division's internal invoicing teollisuusryhmän sisäinen laskutus
industrial structure teollisuusrakenne
inert gas inerttikaasu
inflation rate inflaatioprosentti
information tiedotus
information security tietoturvallisuus
Information Services tietopalvelu
information sheet tiedotuslehti
ingot harkko, valuharkko, valanne
ingot bar valuharkko
inspection tarkastus
inspection batch tarkastuserä
inspection certificate vastaanottotodistus
inspection level tarkastustaso
inspection lot koetuserä
inspection report vastaanottopöytäkirja
inspectorate tarkastuslaitos
insurance vakuutus
insurance compensation vakuutuskorvaus
intangible right aineeton oikeus
integrated unit integraatti
integration integraatio
inter-company transaction sisäinen liiketapahtuma
inter-company transfer konserniavustus
intercrystalline corrosion raerajakorroosio
interest expenses korkokulut
interest income korkotulot
interest rate korkotaso
interest-bearing liabilities korollinen vieras pääoma
intergranular corrosion raerajakorroosio
interim report osavuosikatsaus
internal and external deliveries sisäiset ja ulkoiset toimitukset
internal services sisäiset palvelut
International Chamber of Commerce Kansainvälinen kauppakamari
international operations ulkomaantoiminta
invention keksintö
inventor keksijä
inventor's right keksijänoikeus
inventories vaihto-omaisuus
inventory varasto
inventory reserve varastovaraus
investment policy investointipolitiikka
investment reserve investointivaraus
investments sijoitusomaisuus
invoicing laskutus
iron rauta
iron making raudanvalmistus
iron ore concentrate rautarikaste
iron ore reserves rautamalmivarat
iron scrap rautaromu
ironing venytysmuovaus
isothermal transformation isoterminen muutos
issued share capital osakekanta
J  back  
joint pension fund yhteiseläkesäätiö
Jominy test jominykoe
K  back  
key figures tunnusluvut
key financial figures talouden tunnusluvut
key success factors keskeiset menestystekijät
killed steel tiivistetty teräs
L  back  
laboratory sample raakanäyte, analysoitava näyte
ladle wagon senkkavaunu
lamination kerrostuneisuus
land and water areas maa- ja vesialueet
large-diameter line pipes suuriläpimittaiset virtausputket
lay off lomauttaa
legal affairs lakiasiat
legal fee asianajopalkkio
length deviation pituuspoikkeama
length, exact - specified määräpituus
letter of credit remburssi
letters patent patenttikirja
leveller oikaisukone
liabilities vastattavaa
licence lisenssi
licensee lisenssin saaja
licensor lisenssin antaja
Licentiate in Social Sciences valtiotieteen lisensiaatti
Licentiate in Technology, Lic. Tech. tekniikan lisensiaatti
life cycle elinkaari
light hollow sections keveät putkipalkit
light metal kevytmetalli
light-alloy kevytmetalli
lighting technology valaistustekniikka
lime burning kilns kalkinpolttamo
limestone kalkkikivi
limit of elasticity suhteellisuusraja
limit of size rajamitta
limited company, Ltd. osakeyhtiö
limited natural resources niukat luonnonvarat
line pipes virtausputket
lining vuoraus
lining of blast furnace masuunin muuraus
liquidity maksuvalmius
list of references viitejulkaisuluettelo
load kuormitus
loan period laina-aika
local services paikallispalvelut
locomotive veturi
long products pitkät kauppateräkset
long-term liabilities pitkäaikaiset velat
longitudinal crack pitkittäishalkeama
longitudinal test piece pitkittäissauva
longitudinally welded pituussaumahitsattu
longitudinally welded pipes pituussaumahitsatut putket
looper luupperi
loss tappio
lot erä
low alloy steel niukkaseosteinen
low carbon steel niukkahiilinen teräs
lower deviation (of size) alaeromitta
lower yield stress alempi myötöraja
Luder's line myötöjuovat
M  back  
machinability lastuttavuus
machine construction koneenrakennus
machine steel koneteräs
machinery and equipment koneet ja kalusto
machining lastuava työstö
main market area päämarkkina-alue
main product päätuote
maintenance kunnossapito
malleable cast iron (black heart) adusoitu rauta, temperrauta
malleablizing abusointi
management by results tulosjohtaminen
manufacturing lot valmistuserä
manufacturing plant tuotantolaitos
manufacturing process valmistusprosessi
manufacturing technology valmistusteknologia
manufacturing wages valmisuspalkat
market position markkina-asema
market share markkinaosuus
market value markkina-arvo
marketing effort markkinointiponnistelu
marketing resources markkinointiresurssit
martensitic steel martensiittinen teräs
Master of Science, M.Sc. diplomi-insinööri
material aine, aines, materiaali
materials and supplies aineet ja tarvikkeet
maximum length maksimipituus
mean stress keskijännitys
measuring equipment mittauslaite
mechanical - working muokkaus
mechanical cutting mekaaninen leikkaus
mechanical engineering industry konepajateollisuus
mechanical testing mekaaninen aineenkoetus
medium carbon steel keskihiilinen teräs
meeting of shareholders yhtiökokous
melting point sulamispiste
merchant bar muototanko
merger fuusio
metallurgical ladle treatment senkkametallurginen käsittely
method of deoxidation tiivistystapa
mettalurgical coke metallurginen koksi
micro-alloyed steel mikroseosteräs
microcircut mikropiiri
mild and low-alloy steels seostamattomat ja niukkaseosteiset teräkset
mild controlled rolling lievä kontrolloitu valssaus
mild steel niukkahiilinen
mill bay valssaushalli
mill edge valssausreuna
mill length valmistuspituus
mill scrap valssausjäte
mill spring valssaimen jousto
mill stiffness valssaimen jäykkyys
Ministry of Trade and Industry Kauppa- ja teollisuusministeriö
minority shareholding vähemmistöosuus
moderate wages settlement maltillinen tuloratkaisu
modulus of elasticity kimmokerroin
modulus of rigidity liukukerroin
molten steel sula teräs
mortgage kiinnitys
multi-domicile, multidomestic monikotimainen
multiple length kerrannaispituus
N  back  
name tag nimikyltti
narrow strip raina
narrow strips and narrow strip coils rainat ja rainakelat
National Board of Patents and Registration patentti- ja rekisterihallitus
natural ageing vanheneminen
natural gas pipes maakaasuputket
near markets, local markets lähimarkkinat
necessary investments välttämättömyysinvestoinnit
neighbouring markets lähimarkkinat
net assets sijoitettu pääoma
net interest expenses nettokorkokulut
net working capital nettokäyttöpääoma
nickel silver uushopea
nitriding typetys
nodular graphite cast iron pallografiittirauta
nominal size nimellismitta
nominal value nimellisarvo
non interest-bearing loans korottomat velat
non metallic epämetallinen
non-destructive testing (NDT) rikkomaton aineenkoetus
non-renewable uusiutumaton
nondeforming kutistumaton teräs
normalizing normalisointi
normalizing furnace normalisointiuuni
notch toughness iskusitkeys
notched bar test iskukoe
novelty uutuus
O  back  
off-gauge mittavirhe
oil burner öljypoltin
oil detector öljykalvomittari
oiling machine öljyämiskone
open hearth process siemens-martin-menetelmä
open hearth steel siemens-martin-teräs
open seam kuonajono
open section avoprofiili
operating fund käyttörahasto
operating life käyttöikä
operating margin käyttökate
operating philosophy toimintafilosofia
operating principle toimintaperiaate
operating profit after depreciation liiketulos
operating reserve toimintavaraus
operational capacity toimintakyky
operational financing toiminnan rahoitus
operational logistics toimintalogistiikka
order tilaus
ore-based billets malmipohjaiset teelmät
oscillation mark oskillointijälki
other personnel expenses henkilösivukulut
outside diameter ulkohalkaisija
over-capacity ylikapasiteetti
over-strong currency ylivahva valuutta
overall cost comparison kokonaiskustannusten vertailu
overall economy kokonaistalous
overall volume kokonaisvolyymi
overhauling kunnostus
overhead costs välilliset kustannukset
overhead crane siltanosturi
overhead production costs tuotannon välilliset kustannukset
overhead projector piirtoheitin
oversupply ylitarjonta
ownership rights omistusoikeudet
oxyde scale hehkuhilse
oxygen plant happitehdas
P  back  
parallel length koepituus
parent company emoyhtiö
partial budget osabudjetti
particle elimination rate pölynpoistoaste
particle emissions pölypäästöt
pass pisto
pass schedule pistosarja
passenger car henkilöauto
passenger coach matkustajavaunu
past-equity method hankintamenomenetelmä
patent patentoida
patent agent patenttiasiamies
patent application patenttihakemus
patent claim patenttivaatimus
patent document patenttiasiakirja
patent law patenttilaki
patent protection patenttisuoja
patent specification patenttijulkaisu
patentability patentoitavuus
patentable patentoitava
patented patentoitu
patenting patentointi
patterned plates kohokuviolevyt
payment order maksumääräys
payments suoritukset
payroll costs henkilökustannukset
pension fund eläkesäätiö
pension liabilities eläkevastuut
pension loans eläkelainat
perdendicularity kohtisuoruus, suorakulmaisuus
period of notice irtisanomisaika
permanent mould casting kokillivalu, -valukappale
personal ledger reskontra
phosphating fosfatointi
pick-up kasauma
pickled coils peitatut kelat
pickling peittaus
pickling line peittauslinja
pig iron harkkorauta
pile pipe paaluputki
pinch roll syöttörulla
pipe manufacturing line putkikone
pitting kuoppautuminen (mek.)
plan of operations toimintasuunnitelma
planned depreciation suunnitelmanmukaiset poistot
plastic deformation plastinen muodonmuutos
plasticity muokkautuvuus
plate karkealevy
plate - hot rolled raakalevy
plate mill levyvalssaamo
plate rolling line levyvalssauslinja
plate, sheet levy
polishing kiillotus
post-welding heat treatment jälkilämpökäsittely
power transmission technology voimansiirtoteknikka
pre-treatment esikäsittely
precipitation hardening erkautuslujittaminen, -lujittuminen
precipitation heat treatment erkautuskäsittely
precision tubes ohutseinäputket
prefabricated plate products esikäsitellyt levytuotteet
prefabricated reinforcement modules raudoitusmoduulit
preheating esikuumennus
preliminary alustava
preparation of the sample näytteenvalmistus
President and C.E.O. toimitusjohtaja (RR)
pressure die casting painevalu, -valukappale
pressure vessel steel paineastiateräs
pressure welding puristushitsaus
prestressed concrete strand lännepunos
prestressing, steel for- of concrete jänneteräs
price competitiveness hintakilpailukyky
price per earnings, P/E hinta/voitto-suhde, P/E
price rise hinnankorotus
price trend hintakehitus
primes virheettämät tuotteet
privacy protection tietosuoja
privatisation yksityistäminen
process automation prosessiautomaatio
product tuote, muotovalmiste
product analysis kappaleanalyysi
product development tuotekehitys
product group tuoteryhmä
product range tuotteisto, tuotevalikoimia
product standard tuotestandardi
production capacity tuotantokapasiteetti
production chain tuotantoketju
production control system tuotannon ohjausjärjestelmä
production equipment tuotantokalusto
production machinery tuotantokeneisto
production program valmistusohjelma
production quantity tuotantomäärä
productivity tuottavuus
professional competence ammattitaito
professorship professuuri
profile profiili
profiled sheets profiloidut levyt
profiling activities profilointiliiketoiminta
profit voitto
profit and loss account tuloslaskelma
profit centre tulosyksikkö
profit from operations pääoman tuotto
profit target tulostavoite
profit/loss after financing items tulos rahoituserien jälkeen
profit/loss before appropriations and taxes tulos ennen tilinpäätössiirt. ja veroja
profit/loss for the year tilikaudentulos
profitability kannattavuus
proof stress pysyvä venymäraja 0,2 raja
proportional limit suhteellisuusraja
protective gas suojakaasu
provision for doubtful debt luottotappiovaraus
provision for guarantees given takuuvaraus
public relations costs edustuskulut
public sector julkinen sektori
purchase price hankintahinta
purchase value hankinta-arvo
purchases ostot
pusher barge puskuproomuyhdistelmä
pusher system puskujärjestelmä
Q  back  
quality laatu
quality assurance laadunvarmistus
quality class laatuluokka
quality control laadunvalvonta
quality improvement programme laadunkehittämisohjelma
quality system laatujärjestelmä
quality verification laadunvarmistus
quenched and tempered steel nuorrutusteräs
quenching sammutus
quenching and tempering nuorrutus
quick roll changing device valssien pikavaihtolaite
quillotine sheared suuntaisleikattu
R  back  
radiation pyrometer säteilypyrometri
rail kisko
railway crane rautatienosturi
random length valmistuspituus
repair construction korjausrakentaminen
Rautaruukki Staff Pension Fund RR:n Toimihenkilöiden Eläkekassa
Rautaruukki Staff Pension Scheme RR:n Toimihenkilöiden Eläkesäätiö
Rautaruukki Worker's Pension Scheme RR:n Työntekijäin Eläkesäätiö s.r.
raw iron raakarauta
raw material raaka-aine
raw plate raakalevy
real estate corporation kiinteistöosakeyhtiö
receivables saamiset
recession taantuma
recovery toipuminen, elvytys
recovery plant elvyttämö
recrystallization rekristallisaatio
recrystallization annealing rekristallusaatiohehkutus
recycling kierrätys
red brass punametalli
reduced demand supistunut kysyntä
reduction muokkausaste, pelkistys
reduction (of area) muokkausaste
reduction of area kurouma
reduction of area at fracture murtokurouma
reel kela
reference condition vertailutila
reference to applicable law lakiviittaus
refinery shape (Cu) muokkausaihio, valanne
refractory tulenkestävä (materiaali)
register of patents patenttirekisteri
registered trade-mark rekisteröity tavaramerkki
regulation määräys
reinforcement raudoittaminen
reinforcement steel for concrete betoniteräs
reinforcing steel betoniteräs
relaxation relaksaatio
rents vuokrat
repayment period takaisinmaksuaika
repayments lyhennykset
Republic of Finland Suomen valtio
research and development tutkimus- ja kehitystoiminta
research project tutkimusprojekti
residual stress jäännösjännitys
residuals jäännösaineet
resistance spot welding tyssähitsaus
resistance welding vastushitsaus
resistivity (electrical) ominaisvastus, resistiivisyys
restructuring toimialajärjestely
return on equity oman pööoman tuotto
return on net assets sijoitetun pääoman tuotto
revaluation of fixed assets arvonkorotusrahasto
ribbed reinforcing bar harjatanko
rigidity, modulus of liukukerroin
rimmed/rimming steel tiivistämätön teräs
risk management riskien hallinta
road construction teiden rakentaminen
Rockwell hardness test Rocwellin kovuskoe
rod tanko
roll valssi
roll change valssinvaihto
roll clearance valssirako
roll drafting kalibrointi
roll force valssausvoima, erotusvoima
roll forming rullamuovaus
roll(er) guide rullaohjain
roll(gap) adjustment valssiraon säätö
roll-formed profiles rullamuovatut profiilit
roller rulla, valssaaja
roller leveller rullaoikaisukone (levyjen)
roller table rullarata
roller-hearth furnace rulla-arinauuni
rollgap kita
rolling mill valssaamo
rolling mill stand valssain
rolling stock kiskokalusto
rolling stock business division kiskokalustoliiketoiminta
rolling, controlled kontrolloitu (ohjattu) valssaus
roof structure kattorakenne
roofing material katemateriaali
rotary sheared pyöröleikattu
rough specimen esikäsitelty näytekappale
roughing esivalssaus
roughing mill esivalssaamo
roughing mill stand esivalssain
round bar pyörötanko
roundness ympyrämäisyys
Russian trade Venäjän kauppa
S  back  
salaried employees toimihenkilöt
salaries toimihenkilöpalkat
sales adjustment items myynnin oikaisuerät
sales margin myyntikate
sales organization myyntiorganisaatio
sales plan myyntisuunnitelma
sales revenue myyntitulot
sales volume myyntimäärä
sample näyte
sample for analysis raakanäyte, analysoitava näyte
sample, preparation of- näytteenvalmistus
sample-product tarkastuskappale
sampling näytteenotto
sampling plan näytteenottosuunnitelma
sampling unit tarkastuskappale
sand blasting hiekkapuhallus
sand casting(s) hiekkavalu, -kappale
scale hilse
scale breaker hilseenmurtaja
scale pit hilsekaivo
scaling hilseily
scaling loss palohäviö
scaling temperature hilseilylämpötilä
scarfing kaasuhöyläys
scatter hajonta
science park teknologiakylä
scrap coiler romun kelain
scratch naarmu
seam welding kiekkohitsaus
seamless tubes saumattomat putket
section profiili
securities market arvopaperimarkkinat
securities trading arvopaperikauppa
security vakuus
segregation suotauma, suotautuminen
selective corrosion selektiivinen korroosio
self financing of investments investointien omarahoitus
self-sufficient omavarainen
semi-finished product muokattu muotovalmiste, puolivalmiste
semi-killed steel puolitiivistetty teräs
semi-manufactured product muokattu muotovalmiste
Senior Executive Vice President varatoimitusjohtaja (RR)
sensitivity analysis herkkyysanalyysi
sensitization herkistyminen
sensitizing herkistäminen
setting säätö
shaft akseli
shape profiili
shape accuracy muototarkkuus
share osake
share capital osakepääoma
share issue profit emissiovoitto
share of joint costs osuus yhteisistä kustannuksista
share ownership osakeomistus
share premium and reserves fund vararahasto
share register osakeanti
shareholder osakkeenomistaja
shear modulus liukukerroin
sheet (teräs) ohutlevy, levy
sheet bar laattateelmä
shipping company laivanisännistöyhtiö
short-term liabilities lyhytaikaiset velat
shot-blasting robot hiekkapuhallusrobotti
shrinkage kutistuma
sintered carbide kovametalli
sintering plant sintraamo
size, basic perusmitta
skid liukukisko
skin lamination kuonasauma
skin pass rolling viimeistelyvalssaus
slab (esivalssattu) aihio, levyaihio, laattateelmä
slab (Cu) latta (Cu)
slab cogging mill levyaihiovalssaamo
slab reheating furnace läpityötöuuni
slag kuona
slag inclusion kuonasulkeuma
slag purity kuonapuhtaus
slide dia
sliding wall wagon siirtoseinävaunu
slip liukuma, luisto (tekn.termi)
slitting line rainaleikkauslinja
sliver sälö, kielenmuotoinen pintavika
SO2-content SO2-pitoisuus
soaking tasaushehkutus
soaking time pitoaika
soaking zone lämmöntasausvyöhyke
social security costs sosiaalikustannukset
soft annealing pehmennyshehkutus
softening pehmennyshehkutus
soil conditioning maanparannus
soldering (pehmeä) juotto
solid waste kiinteä jäte
solution annealing liuotushehkutus
solution heat treatment liotuskäsittely
solvency vakavaraisuus
source of funds varojen hankinta
Southern Europe Etelä-Eurooppa
special application erikoissovellutus
special arctic steels arktiset erikoisteräkset
special section erikoisprofiili
special steel erikoisteräs
special wagons erikoisvaunut
specific heat capacity ominaislämpökapasiteetti
specimen näytekappale
spheroidal graphite cast iron pallografiittirauta
spheroidizing pallotushehkutus
spirally welded kierresaumahitsattu
spirally welded pipes kierresaumahitsatut putket
spool kela
spot welding pistehitsaus
spring jousto
spring steel jousiteräs
square bar neliötanko
stabilization stabilointi
stabilization policy vakauttamispolitiikka
stabilized loan vakautettu laina
stabilizing stabilointi
stabilizing (annealing) stabilointihehkutus
stainless steel ruostumaton teräs
standard length standardipituus, vakiopituus
standard steel grade vakioteräslaji
statement of compliance with the order laatuvakuutus
statutory pension liabilities lakisääteiset eläkevastuut
statutory social security contribution sosiaaliturvamaksu
steady growth vakaa kasvu
steel teräs
steel - austenitic austeniittinen teräs
steel - carbon hiiliteräs
steel - case hardening hiiletysteräs
steel - cold work (tool) kylmätyöstöteräs
steel - ferritic ferriittinen teräs
steel - ferritic-austenitic ferriittis-austeniittinen teräs
steel - fine-grained hienoraeteräs
steel - for prestressing of concrete jänneteräs
steel - free cutting automaattiteräs
steel - heat resisting kuumalujateräs
steel - high speed pikateräs
steel - high-alloy runsasseosteinen teräs
steel - hot work (tool) kuumatyöstöteräs
steel - killed tiivistetty teräs
steel - low alloy niukkaseosteinen teräs
steel - machine koneteräs
steel - martensitic martensiittinen teräs
steel - nondeforming kutistumaton teräs
steel - pressure vessel paineastiateräs
steel - quenched and tempered nuorrutusteräs
steel - reinforcement - for concrete betoniteräs
steel - reinforcing betoniteräs
steel - rimmed/rimming tiivistämätön teräs
steel - semi-killed puolitiivistetty teräs
steel - spring jousiteräs
steel - stainless ruostumaton teräs
steel - structural rakenneteräs
steel - tool työkaluteräs
steel construction teräsrakentaminen
steel division teräsryhmä
steel grade teräslaji
steel multistorey building teräskerrostalo
steel production terästuotanto
steel products wholesale terästukkukauppa
steel quality teräslaji
steel type teräslaji
sticking kiinnitarttuminen
stock length varastopituus
stock, drawing - raakalanka, valssilanka
stocks and shares osakkeet ja osuudet
straight-line depreciation tasapoisto
straightness suoruus
strain venymä
strain hardening muokkauslujittuminen
strategic business areas (SBA) strategiset businessalueet (SBA:t)
strategic calculations strategiset laskalmat
strategic objectives strategiset tavoitteet
strategic plan strategiasuunnitelma
strategic planning round strateginen suunnittelukierros
stress amplitude jännitysamplitudi
stress corrosion jännityskorroosio
stress cycle jännitysjakso
stress cycles, number of- jännitysjaksojen lukumäärä
stress relief annealing jännityksenpoistohehkutus
stress relieving jännityksenpoistohehkutus, myöstö
stretch forming venytysmuovaus
stretcher leveller venytysoikaisukone
stretcher strains myötöjuovat
strike lakko
strip kaista, nauha, vanne
strip casting project nauhavaluprojekti
strip mill nauhavalssaamo
strip products nauhavalssatut tuotteet
structural change rakennemuutos
structural development rakennekehitys
structural hollow sections putkipalkit
structural steel rakenneteräs
structural steel, general yleinen rakenneteräs
structures rakennelmat
sub-group alakonserni
subcontracting alihankinta
subcontractor aliurakoitsija
subsidiary tytäryhtiö
sulphur deposition rikkilaskeuma
sulphur dioxide content rikkidioksidipitoisuus
sulphur dioxide emission rikkidioksidipäästö
sulphur emission rikkipäästö
sulphur-free rikitön
supervisory board hallintoneuvosto
support roll tukirulla
Supreme Administrative Court korkein hallinto-oikeus
surface condition pintakäsittelytila
surface defect pintavika
surface finish number viimeistelytila
surface finishing robots pinnankäsittelyrobotit
surface hardening pintakarkaisu
surface quality pinnanlaatu
surface roughness pinnan karheus
suspended particles leijuva pöly
sustainable development kestävä kehitys
T  back  
tailor-made product variation räätälöity tuotemuunnelma
tangible assets aineelliset hyödykkeet
tank wagon säiliövaunu
tapered tube kartioputki
target level tavoitetaso
tax debt verovelka
taxation value verotusarvo
Technical Research Center of Finland Valtion teknillinen tutkimuskeskus
technology products teknologiatuotteet
temper (kovuus) tila
temper mill temper-valssain
temper mill, finishing mill viimeistelyvalssain
temper rolling viimeistelyvalssaus
temper rolling, skin pass rolling jälkivalssaus, temper-valssaus
temperature coefficient lämpötilakerroin
tempering päästö
temporary staff tilapäinen henkilöstö
tensile properties lujuusominaisuudet
tensile strength murtolujuus
tensile test vetokoe
terminal warehouse terminaalivarasto
terms of payment maksuehdot
test koetus
test method standard koetusstandardi, menetelmästandardi
test piece koekappale
test report koetustodistus
test sample näytekappale
test(ing) of materials aineenkoetus
testing testaus
testing laboratory testauslaboratorio
testing, mechanical mekaaninen aineenkoetus
The Social Security Institution Kansaneläkelaitos, KELA
The Swedish Steel Producers' Association Jernkontoret
thermal - stress relieving myöstö
thermal conductivity lämmönjohtavuus
thermal shield lämpösuoja
thermo-mechanical treatment termomakaaninen valssaus
thermocouple termoelementti
thickness, gauge paksuus
Thin Sheet Division Ohutlevyryhmä
thin sheet products ohutlevytuotteet
thin slab casting ohutaihiovalu
tied equity sidottu pääoma
timetable aikataulu
to cut costs karsia kustannuksia
to file a patent application jättää patenttihakemus
tool steel työkaluteräs
total labour costs kokonaistyövoimakustannukset
total reduction kokonaismuokkausaste
trade union, labor union ammattiyhdistys
trading price kaupantekokurssi
tram raitiotievaunu
transfer price siirtohinta
transition temperature transitiolämpötila
transparency kalvo (piirtoheitin)
transportation kuljetukset
transportation logistics kuljetuslogistiikka
transportation of raw materials raaka-ainekuljetukset
transverse test piece poikittaissauva
treatment costs käsittelykustannukset
trend in share prices kurssikehitys
trial period koejakso
trimming shear reunaleikkuri
truck-carrier wagon rekkojenkuljetusvaunu
TTT-curve (time-temperature-transformation) TTT-käyrä (S-käyrä)
tube putki
tube in coils kieppiputki
tubular components putkikomponentit
tubular products and sections teräsputkia ja profiileja
Tubular Products and Sections Division putki- ja profiili-ryhmä
tubular steel pilings teräsputkipaalut
tug hinaaja
turnover liikevaihto
turnover of inventories vaihto-omaisuuden kiertonopeus
turnover of receivables myyntisaamisten kiertoaika
turnover of total assets koko po:n kiertonopeus
twist kierous
U  back  
uncovered kattamaton
underground train metrojuna
unemployment compensation työttömyyskorvaus
uniformity of quality laadun tasaisuus
unmanned miehittämätön
untied equity vapaa pääoma
upgraded products jatkojalosteet
upgraded rod products lankajalosteet
upgrading jatkojalostus
upgrading chain jalostusketju
upper deviation (of size) yläeromitta
upper yield stress ylempi myötöraja
utility model hyödyllisyysmalli
utilization rate käyttöaste
V  back  
valuation items arvostuserät
value added jalostusarvo
value added per person jalostusarvo/henkilö
value added tax (VAT) arvonlisävero
value date arvopäivä
value of deliveries toimitusten arvo
vehicle chassis autonkori
Vickers hardness test Vickerin kovuuskoe
void onkalo
voluntary pension liabilities vapaaehtoiset eläkevastuut
W  back  
wage level ansiotaso
wages työntekijäpalkat
wages and salaries palkat
walking beam furnace askelpalkkiuuni
wall panels seinäelementit
wall structure seinärakenne
wall thickness seinämänpaksuus
warehousing costs varastokustannukset
waste disposal jätteiden hävittäminen
waste treatment jätteen käsittely
water purification plant vedenpuhdistuslaitos
waterway steel structures vesirakenteet
waviness aaltomaisuus
weather-resistant säänkestävä
wedge shape kiilamaisuus
weld hitsi
weld detector hitsisauman ilmaisin
weld metal hitsiaine
welded mesh raudoitusverkot
welded steel pipes and tubes hitsatut teräsputket
welded tubes hitsatut putket
welding wire hitsauslanka
Western Europe Länsi-Eurooppa
Western markets länsimarkkinat
white cast iron valkoinen valurauta
wide strip mill leveän nauhan valssaamo
width across corners särmäväli
width across flats avainväli
wire bar lankaharkko
wire mill lankavalssaamo
wire products lankatuotteet
wire rod raakalanka, valssilanka
witnessed vakuudeksi
work environment safety investments suojeluinvestoinnit
work safety työturvallisuus
work-hardening muokkauslujittuminen
workers työntekijat
working muokkaus, työstö
working capital käyttöpääoma
working temperature työlämpötila
wrought product muokattu moutovalmiste
Y  back  
yield tuotos, saanti
yield point myötölujuus, myötöraja
yield strength myötölujuus
yield stress myötölujuus, myötöraja, myötöjännitys
yield stress - upper ylempi myötöraja
yield stress - lower alempi myötöraja
Young's modulus kimmokerroin

Z  back

 
zinc sinkki

LSC-Opisto, Näsilinnankatu 22A34, 33210 Tampere                                        Last Updated on 9.11.2000